Gjeldende vedtekter ble vedtatt 16. september 2015. Klikk for utskriftsvennlig format.VEDTEKTER

for

Syvendedags Adventistkirken - Mjøndalen menighet

Kapittel l. Om organisasjonen

§ 1 – Navn

Organisasjonens navn er Syvendedags Adventistkirken - Mjøndalen menighet heretter kalt menigheten.

§ 2 – Formål

Menighetens formål er:

- å forkynne det evige evangelium, presentere et sant og troverdig bilde av Gud slik han har åpenbart seg gjennom Bibelen og lede mennesker til å anta Jesus som sin frelser.

- ta vare på og vise omsorg for medlemmene, også barna og ungdommene, slik at de blir gjort i stand til tjeneste for Gud og mennesker, og forberede dem for Jesu snare gjenkomst.

- å ha omsorg for mennesker rundt oss og være en ressurs i vårt lokalsamfunn.

§ 3 – Tilhørighet

Menigheten er tilsluttet Syvendedags Adventistkirken.

§ 4 - Hovedkontor

Menighetens hovedkontor er i Nedre Eiker.

§ 5 – Område

Menighetens hovedarbeidsområde er Nedre Buskerud med omkringliggende områder.

§ 6 - Medlemskap

1. Medlemskap er åpent for alle som ønsker å tilslutte seg menigheten på dens tros- og læremessige grunnlag og ut fra dens formål. Se også §§ 2 og 3.

2. Medlemskap erverves ved opptak på menighetsmøte. Alle opptak behandles først av menighetens styre, deretter varsles ved kunngjøring minimum 14 dager før menighetsmøtet. Menighetsstyret kan gjøre unntak fra varslingsregelen ved opptak i umiddelbar forbindelse med dåp.

3. Medlemskap opphører etter vedtak på menighetsmøte eller ved personlig utmeldelse.

Kapittel 2. Menighetsmøter (generalforsamlinger)

§ 7 – Menighetsmøter

1. Menighetsmøte avholdes minst en gang hvert kalenderår til den tid og på det sted styret bestemmer. Innkalling skjer ved kunngjøring og/eller fra talerstolen på menighetens ordinære møter minst to uker før menighetsmøtet avholdes.

2. Styret kan om nødvendig innkalle på annen måte. Sakliste og sakspapirer skal holdes tilgjengelig for medlemmene minst to uker før menighetsmøtet.

3. Del av menighetens ordinære møter kan gjøres til menighetsmøte når saker er meldt i tråd med retningslinjene over.

§ 8 - Ekstraordinært menighetsmøte

Ekstraordinært menighetsmøte avholdes når menighetsmøtet beslutter det, styret finner det nødvendig eller når minst 5 av menighetens medlemmer krever det. Styret innkaller på samme måte som til ordinært menighetsmøte. Når det kalles inn til ekstraordinært menighetsmøte, kan innkallingen, om nødvendig, skje med kortere frist enn til ordinært menighetsmøte. Da må sakliste og sakspapirer følge med innkallingen.

§ 9 – Sammensetning

1. Menighetsmøtet utgjøres av de medlemmer av menigheten som møter fram.

2. Alle medlemmer og menighetens pastor(er) har tale- og stemmerett på menighetsmøtet.

3. Menighetsmøtet kan, etter innstilling fra styret eller forstanderskapet, velge ekstraordinære deltagere med talerett.

§ 10 - Myndigheter og plikter

1. På ordinært menighetsmøte behandles:

a. Rapporter om virksomheten i menigheten herunder årsoppgjøret for foregående regnskapsår

b. Valg

c. Overordnede bestemmelser for menighetens virksomhet, herunder organisering av menighetens virksomhet

d. Innkomne saker

e. Valg av nemnder og komiteer som menighetens medlemmer finner det nødvendig å opprette

2. Valg av styremedlemmer, embetspersoner og avdelingsledere i menigheten kan foretas på ordinært menighetsmøte, ved fremleggelse av valgnemndas forslag på menighetsmøte minst en uke på forhånd.

§ 11 – Nemnder

1. Menighetsmøtet velger etter skriftlig benkeforslag en innstillingsnemnd (5 - 7 personer) som utarbeider et forslag til ei valgnemnd på 5 - 9 personer. Forslaget til valgnemnd legges frem for menigheten senest 14 dager før menighetsmøtet. (Se § 7 for rutiner ved innkalling til menighetsmøte.)

2. Alternativt kan menighetsmøtet gi styret, sammen med 3 - 5 personer valgt av menighetsmøtet, myndighet til å utarbeide forslag til valgnemnd. Forslaget til valgnemnd legges frem for menigheten senest 14 dager før menighetsmøtet. (Se § 7 for rutiner ved innkalling til menighetsmøte.)

3. Valgnemnda utarbeider forslag til menighetens embetspersoner for en to-årsperiode regnet fra l. januar år l til 31.12 i år 2. Valgnemnda blir stående i hele valgperioden. Valgnemda skal foreslå suppleringer dersom en eller flere av de valgte embetspersoner skulle trekke seg fra sine oppgaver.

4. Supplering av valgkomiteen foretas ved vanlig valg på menighetsmøtet etter forslag fra styret.

5. Menighetens pastor(er)/forstander(e) har møte- og talerett i menighetens komiteer og nemnder.

§ 12 - Avstemning og beslutningsdyktighet

1. Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med vanlig (rent) flertall. Det vil si mer enn 50 % av de avgitte stemmer.

2. Avstemning foregår ved håndsopprekning med mindre to av de fremmøtte medlemmer forlanger skriftlig avstemning.

3. Medlemmer må være personlig til stede på avstemningsstedet for å kunne avgi stemme.

4. Minst en tiendedel av menighetens medlemmer må være tilstede for at menighetsmøtet skal være beslutningsdyktig. Dersom menighetsmøtet ikke blir beslutningsdyktig, vil prosentkravet falle bort når det innkalles til nytt påfølgende menighetsmøte i samme sak.

5. Dersom generalforsamlingen forlenges utover annonsert tid, må minst to tredeler av de registrerte deltagerne fortsatt være tilstede for at menighetsmøtet skal være beslutningsdyktig.

Kapittel 3. Styret og embetspersoner

§ 13 - Styrets sammensetning

1. Menigheten skal ha et styre som består av minst 7 medlemmer foruten menighetens pastor(er) og forstander(e). Menigheten velger styreleder blant menighetens pastor(er) eller forstander(e). Valgt styreleder kan delegere ordstyrerfunksjonen til et av de andre styremedlemmene.

2. Menighetens øvrige embetspersoner har møte- og talerett.

3. Menighetsstyret kan vedta å gi andre personer møte- og talerett etter behov.

4. Menighetsstyremøtene er åpne for menighetens medlemmer. Styret kan vedta å lukke møtet fra sak til sak for andre enn styrets valgte medlemmer og andre som har relevans for saken. Dette kan gjøres dersom det er nødvendig av hensyn til personvern og andre ekstraordinære forhold.

§ 14 - Styrets møter og beslutningsdyktighet

1. Forstanderskapet og pastor(ene) skal sørge for at styret holder møte så ofte som nødvendig. Minst tre styremedlemmer kan kreve at styret sammenkalles.

2. Ved styremøter skal det føres protokoll som godkjennes av styret.

3. Styret er beslutningsdyktig når minst to tredeler av medlemmene er til stede etter vanlig innkalling.

4. Styret treffer sine beslutninger med vanlig (rent) flertall blant de frammøtte. Det vil si mer enn 50 % av de avgitte stemmer. Ved personvalg gjelder krav til absolutt flertall. Det vil si 50 % av de frammøtte styremedlemmer.

§ 15 - Styrets myndighet og plikter

1. Styret skal forvalte menighetens anliggender i samsvar med vedtektene og etter de bestemmelser som menighetsmøtet har gitt.

2. Styret skal til enhver tid vurdere menighetens virksomhet opp mot menighetens formål og videre forvalte arbeidet i valgperioden.

§ 16 – Signatur

Styret representerer menigheten utad og tegner dens navn. Styret kan bestemme annen tegningsrett. Styret kan tildele prokura.

§ 17 - Embetspersoner og deres plikter

1. Forstander(ne) forestår den daglige ledelse i samsvar med vedtektene og de retningslinjer og pålegg menighetsmøtet og styret har gitt.

2. Kassereren forvalter menighetens pengemidler i samsvar med vedtektene og de retningslinjer og pålegg menighetsmøtet og styret har gitt.

3. Sekretæren skal føre protokoll over menighetsmøtet og styrets møter, samt føre statistisk materiale etter de retningslinjer og pålegg menighetsmøtet og styret har gitt, samt vedtektene.

4. Den daglige ledelse og økonomiforvaltningen omfatter ikke saker som etter menighetens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan bare avgjøres om styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for menighetens virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

5. Medlemsprotokollen: Styrets leder er ansvarlig for at menighetsprotokollen føres i samsvar med norsk lov.

§ 18 – Habilitet

Ingen medlemmer kan på menighetsmøtet, i styret eller i avdelingene delta i avgjørelsen av noe spørsmål som har slik betydning for vedkommende selv eller nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Kapittel 4. Økonomi og revisjon

§ 19 – Økonomi

1. Menighetens pengemidler er gaver og tilskudd gitt til menigheten.

2. Tiende skal forvaltes i samsvar med de retningslinjer for tro og lære som gjelder for Syvendedags Adventistkirken. Likedan skal misjonsgaver og andre innsamlede midler og gaver til bestemte formål behandles i samsvar med norsk lov og generelle retningslinjer som gjelder for Syvendedags Adventistkirken.

3. Innskudd i kirkebygg og andre bygg knyttet til menighetens virksomhet anses som gave til Syvendedags Adventistkirken - Eiendomsforeningen som er eier og har grunnbokshjemmel til fast eiendom knyttet til Syvendedags Adventistkirkens virksomhet i Norge. Menigheten har ansvar for alle kostnader forbundet med leie av slike bygg.

§ 20 – Årsoppgjør

1. Styret skal sørge for at det for hvert regnskapsår avgis årsoppgjør bestående av resultatregnskap og balanse. Årsoppgjøret skal settes opp i samsvar med god regnskapsskikk.

2. Årsoppgjøret skal godkjennes av styret og menighetens menighetsmøte.

§ 21 – Revisjon

Menighetens regnskaper skal revideres i henhold til god revisjonsskikk.

Kapittel 5. Vedtektsendringer og omdanning

§ 22 – Vedtektsendringer

1. Endringer i menighetens vedtekter kan bare besluttes av menighetsmøtet med minst to tredelers flertall av de avgitte stemmene.

2. Menighetsmøtet kan gjøre enkeltvedtak som medfører et unntak fra vedtektene med minst tre firedels flertall av de avgitte stemmene.

§ 23 – Omdanning

1. Oppløsning av menigheten kan bare besluttes av menighetsmøtet med minst tre firedelers flertall av de avgitte stemmer. Menighetens nettoformue skal tilfalle Syvendedags Adventistkirken, Østnorsk Distrikt eller, hvis oppløsningen skjer i forbindelse med en omorganisering, til den eller de menigheter som etterfølger Syvendedags Adventistkirken - Mjøndalen menighet og benyttes i samsvar med menighetens formål og de premisser som er nedfelt i oppløsningsvedtaket.

2. Beslutning om sammenslåing eller deling av menigheten krever minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer på menighetsmøtet.

3. Dersom menighetens medlemstall synker til under fem medlemmer, kan Syvendedags Adventistkirken, Østnorsk Distrikt beslutte å sammenslå menigheten med distriktsmenigheten som også overtar menighetens nettoformue.

Vedtatt 16.09.2015

Sabbatens begynnelse og slutt

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:16, 19/07/2024

Slutt: 22:14, 20/07/2024