Adventistkirkens aktiviteter finansieres av tiende, kollekter og gaver. 
Tienden forvaltes sentralt til felles formål. Drift av den enkelte menighets aktiviteter finansieres av gudstjenestekollekter, tempelskatt/lokalleie og andre gaver.

Gudstjenestekollekter
#635791
Sabbatsskole / Misjonsgaver
#635781
 

Eksterne kollekter er markert med farge. 

Hva eksterne kollekter går til:

1. januar: Distriktenes evangelisme  Offeret går i sin helhet til det distrikt der det tas opp for å brukes i distriktets evangelistiske arbeid. 
15. januar: Mediearbeidet i Norge og på verdensbasis Kollekten deles likt mellom Adventistskirkens mediearbeid i Norge og Adventistskirkens verdensradio (AWR).
12. februar: Norsk Bibelselskap/Norsk Bibelistitutt (flyttet til 5. februar) Fra offeret denne sabbaten går de første kr 45.000 til Det Norske Bibelselskap som en gave fra Adventistkirken. Midlene benyttes til trykking og spredning av bibler i utlandet. Det overskytende går til Norsk Bibelinstitutt
19. februar: Tyrifjord videregående skole Tyrifjord videregående skole er vår høyeste utdanningsinstitusjon i Norge, og dette offeret går i sin helhet til skolens arbeid for de unge. 
12. mars: ADRA Norge  ADRA Norge er Adventistkirkens bistandsorganisasjon i Norge. Med støtte fra norske givere og støttespillere driver ADRA Norge katastrofehjelp og langsiktig utviklingsarbeid overfor mennesker som er i materiell nød og trenger hjelp. 
26. mars: Menighetsskolene  I dag har Adventistskirken i Norge i alt 11 grunnskoler/ungdomsskoler. Gavene går til skolene i de enkelte distriktene. Går her direkte til Rosendal. 
18. juni: Verdensmisjonen  Offeret går til å opprettholde misjonsaktiviteter rundt om i verden. 
23. april: Sommerfryd  Mange speiderleirer, ledersamlinger og andre stevner er blitt avholdt på Sommerfryd leirsted ved Rossfjordvatnet i Lenvik kommune. Unionsstyret har vedtatt at kollekten til Sommerfryd skal tas opp i hele landet. 
24. september: Brevskolen, Norsk Bibelinstitutt (NBI) Gavene går til NBIs landsomfattende evangeliske arbeid – både til trykking og forsendelse av leksene, til utarbeidelse av nye kurs, til annonsering og til den daglige driften. 
13. august: Unionens evangelismetiltak  Unionen lanserer regelmessig store evangeliske prosjekter kampanjer fordi vi er kalt til å drive misjon. De nasjonale evangelismetiltakene er viktige redskaper både for menighetene og enkeltpersoner. 
27. august: Unionens og Divisjonens katastrofeoffer Pengene settes på fond for at man til enhver tid kan ha midler i beredskap slik at øyeblikkelig hjelp kan ytes i forbindelse med katastrofer, slik som jordskjelv, oversvømmelser, krig og hungersnød.
12. november: Bønneukeoffer til Global misjon Gavene benyttes til ”Global misjon” - prosjekter for å bringe evangeliet ut til steder der det ennå ikke er kjent. Det kalles ofte ”forsakelsesofferet”, og i tidligere tider gav mange adventister opp til en ukeslønn til dette formålet. 

Tienden


Vi er en privilegert menighet som fremholder tiendeprinsippet med felles økonomisk styring (forrådshuset). Det betyr at våre pastorer får samme lønn enten menigheten er liten eller stor, har svak eller god økonomi. Formålet med tienden er å støtte det evangeliske arbeidet.
Tenden brukes bl.a. til:
  • Ansattes lønn og utgifter
  • Unionens administrasjon
  • Evangelismeprosjekter besluttet av distriktsstyrene
  • Avdelingsarbeid • Norsk Bibelinstitutt (NBI)
  • Adventnytt og Advent Ungdom
  • Bevilgninger til bl.a. skoler, Impact og TV-evangelisme


 

Sabbatens begynnelse og slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 16:39, 03/02/2023

Slutt: 16:42, 04/02/2023